1. Florin C. Budeanu

Preşedinte C.S. Toratoshi

  • isshinryu karate do – 4 dan
  • shotokan fudokan karate do – 2 dan
  • judo – 1 kyu
  • kendo – 1 kyu